Kompleksowe zarządzanie wynagrodzeniami

Tworzone przez nas rozwiązania opieramy o najefektywniejsze i najbardziej nowoczesne koncepcje wynagradzania uwzględniając wynagradzanie za kompetencje, umiejętności, efekty oraz przeglądy rynkowe wynagrodzeń. Kładziemy nacisk na przejrzystość i prostotę oraz zachowanie poczucia sprawiedliwości wynagradzania. Nasze usługi w obszarze wynagradzania obejmują:

 • Wartościowanie pracy i konstruowanie siatek płac
 • Systemy premiowania i nagradzania
 • Systemy świadczeń pozapłacowych
 • Pakiety wynagradzania dla najwyższej kadry menedżerskiej
 • Audyt systemu wynagradzania

Wartościowanie pracy i konstruowanie siatek płac

Wartościowanie pracy pozwala na ustalenie przy pomocy wiarygodnych metod znaczenia poszczególnych stanowisk pracy dla danej organizacji na potrzeby wynagradzania pracowników. Efektem procesu jest ustalenie hierarchii stanowisk uwzględniającej specyfikę firmy, a tym samym uwzględnienie w polityce wynagrodzeń trudności pracy na danym stanowisku. Zaproponowane przez nas elastyczne tabele i siatki płac pozwalają docenić finansowo indywidualne kompetencje i efekty pracy pracownika bez konieczności jego awansu, a jednocześnie uwzględniają strategię wynagradzania oraz możliwości finansowe firmy.

Dlaczego warto zwartościować pracę?

 • Pozwala w sposób obiektywny ustalać wysokość stałych składników wynagradzania, pośrednio także premii i nagród
 • Ułatwia budowanie czytelnych ścieżek kariery dzięki ustaleniu relacji wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach
 • Wpływa na motywację pracownika poprzez określenie wymagań dotyczących pracy oraz dzięki zdefiniowaniu rangi danego stanowiska w stosunku do wszystkich pozostałych stanowisk w organizacji; dzięki wartościowaniu pracownik zdobywa informacje odnośnie wymagań niezbędnych do otrzymania podwyżki
 • Pozwala działowi HR na łatwe kontrolowanie budżetu wynagrodzeń i uzależnienie podwyżek od racjonalnych przesłanek

Jak pracujemy nad wartościowaniem?

 • Definiujemy cele polityki wynagradzania w firmie
 • Opracowujemy z Klientem  metodę wartościowania lub korzystamy z rozwiązań dostępnych na rynku
 • Przygotowujemy opisy stanowisk i analizę pracy pod metodę wartościowania
 • Prowadzimy prace zespołu wartościującego
 • Tworzymy nową tabelę/siatkę płac z uwzględnieniem wyników wartościowania i innych kryteriów, które są istotne  z punktu widzenia  firmy
 • Określamy wyjściowe stawki wynagradzania zasadniczego dla różnych stanowisk
 • Określamy zakres wymaganych zmian do budżetu wynagrodzeń oraz ścieżkę dojścia do wypracowanego rozwiązania
 • Wypracowujemy zasady zarządzania wynagrodzeniami zasadniczymi
 • Wspieramy Klienta w rozmowach ze stroną społeczną

Systemy premiowania i nagradzania

Systemy premiowania i naradzania stanowią podstawowe narzędzie finansowej motywacji pracownika. Dotyczy to zarówno składników o charakterze krótkookresowym tj. premie i nagrody, jak i bodźców długoterminowych (np. opcje na akcje, udziały w  zyskach, programy emerytalne). Proponowane przez nas rozwiązania obejmują modele wynagradzania zmiennego oparte o indywidualne, zespołowe, a także mieszane formy głównie oparte o wyniki. Chętnie korzystamy z rozwiązań typu profitsharing, gainsharing czy zarządzanie przez cele.

Dlaczego warto wdrożyć system premiowania i nagradzania?

 • Skłania pracowników do realizacji kluczowych celów organizacji
 • Zapewnia sprawiedliwą dystrybucję wynagrodzeń pomiędzy pracownikami, dzięki czemu wpływa na motywację pracowników
 • Pozwala na elastyczne dostosowanie wydatków na wynagrodzenia do możliwości firmy

Jak pracujemy nad system premiowania i nagradzania?

 • Definiujemy cele polityki premiowania i nagradzania
 • Precyzyjnie analizujemy strategię, cele i wartości firmy oraz sposób, w jaki ona funkcjonuje
 • Opracowujemy kryteria i zasady wynagradzania zmiennego
 • Określamy sposób podziału budżetu wynagrodzeń w zależności od stopnia spełnienia kryteriów
 • Prowadzimy pilotaż systemu
 • Realizujemy działania szkoleniowo-wdrożeniowe
 • Wspieramy klientów w rozmowach ze stroną społeczną
 • Monitorujemy działanie systemu w  pierwszym okresie jego funkcjonowania

Systemy świadczeń pozapłacowych

Świadczenia pozapłacowe mają postać rzeczową i stanowią coraz bardziej popularne narzędzia przyciągnięcia i zatrzymania pracownika w organizacji. W ramach naszej oferty konstruujemy tradycyjne jak i w pełnie elastyczne  tzw. kafeteryjne programy świadczeń, które pozwalają pracownikowi na wybór świadczeń z udostępnionej mu przez pracodawcę listy i w ramach wyznaczonego na ten cel funduszu.

Dlaczego warto wdrożyć system świadczeń pozapłacowych?

 • Stanowi jedno z istotnych kryteriów, jakimi kierują się pracownicy przy wyborze pracodawcy, a także decyzji o pozostaniu w firmie
 • Pozwala na realizację innych celów firmy, które w sposób pośredni wpływają na pracę pracownika np. zwiększenie pracownikowi dostępności do świadczeń rekreacyjnych, poprawia jego zdrowie fizyczne i psychiczne, w konsekwencji obniża poziom absencji chorobowej, zwiększa efektywność działania dzięki dodatkowej energii etc.
 • Racjonalizuje budżet wydatków na wynagradzania, gdyż wiele świadczeń można pokryć z obowiązkowego ZFŚS, niektóre są także zwolnione  z podatku

Jak pracujemy nad system świadczeń pozapłacowych?

 • Definiujemy listę świadczeń atrakcyjnych dla pracowników i zgodnych z polityką wynagradzania i HR firmy
 • Określamy wysokość funduszu świadczeń i zasady dostępu na poszczególnych stanowiskach, w tym poziom elastyczności systemu
 • Poszukujemy i prowadzimy negocjacje z dostawcami świadczeń
 • Wspieramy firmę z zinformatyzowaniu procesu wyboru świadczeń przy kafateryjnych planach świadczeń

 

Pakiety wynagradzania dla najwyższej kadry menedżerskiej 

Najwyższa kadra zarządzająca z uwagi na specyfikę zadań i zakres odpowiedzialności, powinna być wynagradza odmiennie do pozostałych grup pracowników. Mając to na uwadze pomagamy naszym Klientom tworzyć dedykowane pakiety wynagrodzeń dla tej grupy stanowisk, a także indywidualnie dla poszczególnych menedżerów uwzględniające wynagrodzenie zasadnicze, składniki zmienne krótkoterminowe (w postaci premii i nagród) i długoterminowe (w formie np. pakietów opcji na akcje,  czy akcje), a także świadczenia pozapłacowe.

Dlaczego warto opracować specjalnie pakiety wynagradzania dla najwyższej kadry zarządzającej?

 • Aby zapewnić sukces przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie
 • Przy przyciągnąć, zmotywować i zatrzymać najlepszych menedżerów zajmujących najwyższe stanowiska  w firmie

Jak pracujemy nad stworzeniem takiego pakietu?

 • Definiujemy cele wynagradzania najwyższej kadry menedżerskiej
 • Precyzyjnie analizujemy strategię, cele i wartości firmy oraz sposób, w jaki ona funkcjonuje
 • Tworzymy listę składników wynagrodzeń, która ma się znaleźć w obrębie pakietu, uwzględniając zarówno krótko- jak i długookresowe bodźce
 • Opracowujemy kryteria i zasady przyzwania poszczególnych składników zawartych w pakiecie
 • W przygotowywanej propozycji uwzględniamy możliwości finansowe i rozwiązania stosowane wśród firm konkurencyjnych

 

Audyt systemu wynagradzania

Audyt systemu wynagradzania ma na celu oceną aktualnie funkcjonujących rozwiązań oraz dostarczenie rekomendacji zmian. Realizujemy projekty obejmujące system wynagrodzeń całkowitych, jak i poszczególne składniki wynagrodzenia.

Dlaczego warto  przeprowadzić audyt systemu wynagradzania?

 • Aby upewnić się, że system wynagradzania wspiera realizację strategii firmy,  a środki wydawane na ten cel są właściwe alokowane

Jak realizujemy audyt wynagrodzeń?

Audyt systemu wynagrodzeń obejmuje w szczególności ocenę:

 • Faktycznego zastosowania systemu  wynagrodzeń i jego elementów do przyjętych założeń
 • Adekwatności systemu wynagrodzeń do strategii, technologii i treści pracy
 • Wartości rynkowej składników wynagrodzeń
 • Poziomu i zróżnicowania wynagrodzeń,  a także mechanizmu wynagradzania w firmach konkurencyjnych
 • Subiektywnych odczuć i opinii pracowników nt. funkcjonującego systemu wynagradzania
 • Absencji, płynność kadr oraz zaangażowania w organizację