Benefit Systems S.A.

Audyt systemu wynagradzania

Projekt miał na celu oceną aktualnego systemu wynagradzania w spółce oraz dostarczenie rekomendacji zmian, które pozwolą na optymalne wykorzystanie budżetu firmy na wynagrodzenia. Ocenie podległy wszystkie składniki systemu wynagrodzeń oraz cała polityka wynagradzania, w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, premie i nagrody, program warrantów oraz system świadczeń pozapłacowych.

Projekt audytu obejmował m. in.: opracowanie planu komunikacji projektu audytu, diagnozę ogólnoorganizacyjną,  szczegółową analizę  systemu wynagrodzeń (faktyczne zastosowanie systemu  wynagrodzeń i jego elementów do przyjętych założeń,  adekwatność systemu wynagrodzeń do strategii, technologii i treści pracy, wartość rynkową składników wynagrodzeń, poziom i zróżnicowanie, a także mechanizm wynagradzania w firmach konkurencyjnych, subiektywne odczucia i opinie pracowników nt. funkcjonującego systemu).

Efektem końcowym prac było opracowanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami,  koncepcji komunikacji systemu wynagradzania oraz  prezentacja wyników audytu przed Zarządem.