Zarządzanie kompetencjami i efektami

Realizacja strategii firmy wymaga zbudowania odpowiedniej strategii HR zorientowanej z jednej strony na kształtowanie umiejętności, postaw i zachowań wspierających cele firmy, czyli kompetencji, z drugiej strony orientacji na wyniki. Proponowane przez nas usługi wiążą się ze zdefiniowaniem oczekiwań względem kompetencji i efektów, ich diagnozą, a następnie tworzeniem rozwiązań systemowych pozwalających na podejmowanie adekwatnych do potrzeb działań związanych z rozwojem i podnoszeniem wyników. Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

 • Zarządzanie przez cele
 • Modele kompetencyjne
 • Ocenę okresową

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele (ang. Managment by Objectives) to systematyczne podejście do planowania, kontrolowania i oceniania pracowników realizowane poprzez ustalanie celów i ocenę na podstawie wyników działań. Zarządzanie przez cele jest najlepiej sprawdzoną i najchętniej wykorzystywaną koncepcją zarządzania.

Dlaczego warto wdrożyć zarządzanie przez cele?

 • Pozwala na spójne zarządzanie wynikami pracy. gdyż zakłada kaskadowanie strategii firmy na poszczególne komórki organizacyjne i stanowiska,  na osobach kończąc
 • Wprowadza systemową możliwość racjonalnego dystrybuowania budżetu wynagrodzeń zmiennych
 • Gwarantuje warunki powtarzalności procesu w następnych latach przy zmieniających się celach firmy
 • Doskonale wpisuje się w budowanie partycypacyjnej kultury organizacyjnej, gdyż kładzie nacisk na włączanie pracowników w proces zarządzania dając im swobodę decydowania o własnych działaniach w ramach realizowanych celów oraz pozwalając na kształtowanie indywidualnego rozwoju zgodnie z potrzebami pracownika

Jak pracujemy nad system zarządzania przez cele?

 • Definiujemy z Klientem cele ogólnofirmowe i przekładamy na je cele poszczególnych zespołów i osób
 • Opracowujemy  szczegółowe zasady, procedury i mechanizmy  zarządzania wynikami
 • Opracowujemy procedury monitorowania i rozliczania celów
 • Szkolimy pracowników w zakresie definiowania celów
 • Realizujemy pilotaż wdrożenia
 • Monitorujemy efekty wdrożenia przez pierwszy okres działania systemu

Modele kompetencyjne

Model kompetencyjny to zbiór istnych z punktu widzenia zachowań, które firma chce pielęgnować wśród pracowników. Zachowania stanowią bowiem, obok umiejętności,  kwalifikacji i efektów pracy, jedno z podstawowych wymagań względem pracownika.

Dlaczego warto wdrożyć model kompetencyjny?

 • Ułatwia zrozumienie celów firmy przez pracowników, ponieważ język zachowań jest dla nich bardziej zrozumiały
 • Stanowi źródło informacji o oczekiwaniach organizacji wobec pracowników
 • Umożliwia opracowanie na jego podstawie innych narzędzi zarządzania np. ankiety badania opinii klientów
 • Usprawnia proces podejmowania decyzji przez dział HR poprzez integrację zasad polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju firmy i wyznawczynie spójnych kryteriów pozwalających na podejmowanie wszystkich decyzji HR
 • Koncentruje pracowników  wyłącznie na tym, co najważniejsze
 • Stanowi odpowiedź na bieżące i przyszłe potrzeby firmy
 • Zmniejsza koszty związane z uczeniem się menedżerów, gdyż skraca czas poświęcany na zdobywanie nowej wiedzy
 • Z punktu widzenia pracowników działania podejmowane przez menadżerów w organizacji są bardziej spójne i racjonalne

Jak pracujemy nad modelem kompetencyjnym?

 • Precyzyjnie analizujemy strategię, cele i wartości firmy oraz sposób, w jaki ona funkcjonuje
 • Identyfikujemy kompetencje, w tym kompetencje strategicznie istotne dla firmy
 • Definiujemy kompetencje opisując je zachowaniami
 • Tworzymy profile kompetencyjne, czyli określamy oczekiwania względem pracowników na różnych stanowiskach
 • Opracowujemy i wdrażamy systemy HR oparte o model kompetencyjny tj. dobór pracowników, ocena okresowa, szkolenia i rozwój, wynagradzanie oraz zarządzanie talentami

Ocena okresowa

Ocena okresowa pozwala na uzyskanie rzetelnych informacji odnośnie indywidualnych kompetencji i efektów pracy pracownika. Może być realizowana z uwzględnieniem metod określanych mianem 90, 180 i 360 stopni.

Dlaczego warto wdrożyć system ocen okresowej?

 • Pozwala na systematyczną diagnozę kompetencji, umiejętności i efektów pracowników  oraz analizuję zmian w czasie
 • Obiektywizuje podejmowanie decyzji  personalnych, w tym decyzji dotyczących rozwoju i szkolenia, zarządzania karierą, wynagradzania czy derekrutacji
 • Umożliwia zidentyfikowanie najlepszych pracowników i ich alokację w strategicznych przedsięwzięciach firmy

Jak pracujemy nad systemem oceny?

 • Analizujemy strategię, cele i wartości firmy oraz sposób, w jaki ona funkcjonuje
 • Opracowujmy  kryteria oceny tj. efekty, zadania, kompetencje, umiejętności, kwalifikacje
 • Tworzymy formularze, procedury i zasady oceny
 • Opracowujemy zasady powiązania wyników oceny z innymi decyzjami personalnymi
 • Wspieramy firmę w zinformatyzowaniu procesu oceny
 • Realizujemy pilotaż oceny
 • Dostarczamy materiały szkoleniowe i komunikacyjne
 • Szkolimy pracowników i menedżerów  z nowego systemu
 • Udzielamy sesji informacji zwrotnych przy prowadzonych rozmowach rozwojowych
 • Monitorujemy wykorzystanie wniosków płynących z oceny w codziennej pracy menedżerów