Strategia HR

Wymagania, jakie niesie ze sobą współczesna gospodarka rodzi potrzebę spójnego i skoncentrowanego podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim, jakim jest strategia HR. Rozwój takiej strategii wiąże się z potrzebą odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania:

 • Jakich ludzki potrzebuje firma do funkcjonowania i realizacji celów strategicznych?
 • Jakie programy i inicjatywy HR powinny zostać zaprojektowane i wdrożone, aby przyciągnąć, zmotywować i zatrzymać pracowników?

Aby było to możliwe należy przyjrzeć się czterem wymiarom funkcjonowania organizacji, są to:

 • Kultura organizacyjna, czyli  przekonania, wartości, normy i style zarządzania w organizacji
 • Organizacja tj. struktura, role i linie raportowania
 • Ludzie i ich poziom umiejętności, potencjał oraz zdolności przywódcze
 • Systemy HR, czyli mechanizmy, które umożliwiają realizację strategii takie jak dobór pracowników, komunikacja, rozwój kariery, szkolenia, nagradzanie

Firmy bardzo często koncertują się na jednym lub dwóch z ww. wymiarów zapominając o tym, że warunkiem sukcesu jest podjęcie działań w nich wszystkich. Jeśli firma reorganizuje strukturę dając swobodę menedżerom, uwalnia ich od biurokracji i wyzwala przedsiębiorczość powinna jednocześnie dostosować do swych planów system wynagrodzeń i szkolenia. Inaczej bowiem pożądane zachowania przedsiębiorcze się nie pojawią, a osoby zarządzające będą zmieszane porażką. Z uwagi na ten fakt, tak istotne jest strategiczne podejście do zarządzania koncentrujące się na znalezieniu powiązań pomiędzy tymi czterema wymiarami.

Dlaczego warto wdrożyć strategię HR?

 • Aby pracownicy rozumieli, co jest dla firmy istotne, a sama strategia biznesowa przełożona została na zrozumiały dla nich język
 • Aby mieć pewność, że kluczowe siły napędowe biznesu są wspierane  przez odpowiednie działania HR
 • Aby ułatwić zdefiniowanie priorytetów  i przygotowanie odpowiednich planów działań

Jak pracujemy nad strategią HR?

 • Analizujemy strategię biznesową  firmy
 • Definiujemy misję HR
 • Przygotowujemy analizę SWOT HR określając wewnętrzne silne strony i słabości "ludzi" w Twoim biznesie oraz dokonując przeglądu zewnętrznych czynników mających wpływ na pracowników
 • Dokonujemy szczegółowej analizy HR pod kątem ww. wymiarów tj. organizacja, ludzie, struktura, kultura organizacyjna
 • Definiujemy punkty krytyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim, czyli obszary, na których należy skontrować wysiłki i zasoby
 • Przygotowujemy rozwiązania w oparciu o powyższe analizy
 • Tworzymy plany wdrożenia i oceny działań
 • Monitorujemy z Tobą realizację planów