Rozwój pracowników i zarządzanie karierą

Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

 • Opracowanie ścieżek kariery
 • Planowanie rozwoju indywidualnego
 • Programy zarządzania talentami
 • Development Centre

Opracowanie ścieżek kariery

Ścieżki kariery są sekwencją kolejnych stanowisk, jakie mogą być zajmowane przez pracownika w firmie przy założenia spełnienia przez niego określonych kryteriów. Ścieżki karier to metoda rozwijania potencjału personelu w sposób przynoszący zyski zarówno przedsiębiorstwu, jak i samym pracownikom.

Dlaczego warto opracować ścieżki kariery?

 • Lepsze wykorzystanie potencjału personelu, wzrost motywacji i efektywności pracy
 • Zaspokojenie przyszłych potrzeb kadrowych, możliwość pozyskania specjalistów
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej
 • Wzrost poczucia sprawiedliwości organizacyjnej
 • Wzrost lojalności pracowników i spadek fluktuacji personelu

Jak pracujemy nad przygotowaniem ścieżek kariery?

 • Analizujemy strategię, cele, strukturę organizacyjną  i sposób funkcjonowania organizacji ze ścisłym uwzględnieniem planów rozwoju i struktury firmy
 • Opracowujemy katalog stanowisk,  w obrębie których możliwe będą poziome (awanse) i pionowe ruchy (przeszeregowania)
 • Ustalamy mapy kariery, czyli drogi możliwego rozwoju stanowiskowego (pionowego i poziomego) dla pracowników na poszczególnych szczeblach
 • Określamy wymagania, które będą decydowały o awansie i przeszeregowaniu
 • Definiujemy katalog działań rozwojowych, które będą stanowiły wskazówkę, w jaki sposób można uzupełniać luki kompetencyjne związane z obraniem danej ścieżki kariery
 • Przeprowadzamy pilotaż działania systemu
 • Wspieramy firmę w zinformatyzowaniu procesu
 • Monitorujemy efekty wdrożenia  w pierwszym okresie działania systemu

Planowanie rozwoju indywidualnego

Planowanie indywidualnego rozwoju to zestaw działań zmierzających do rozpoznania i zweryfikowania potrzeb, aspiracji oraz możliwości pracownika, a następnie skonstruowania programu przedsięwzięć umożliwiających samorealizację pracownika w firmie. Narzędziem do tworzenia planu rozwoju pracownika są ścieżki kariery.

Dlaczego warto opracowywać plany rozwoju indywidualnego?

 • Dostosowanie kwalifikacji do rzeczywistych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy
 • Rozszerzenie kwalifikacji
 • Rozwijanie umiejętności samorealizacji i samooceny
 • Umacnianie integracji pracowników z przedsiębiorstwem
 • Kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z celami organizacji

Jak pracujemy nad planami rozwoju indywidualnego?

 • Określamy cele planowania rozwoju indywidualnego
 • Definiujemy profil pracownika zajmującego dane stanowisko
 • Określamy katalog działań rozwojowych
 • Precyzyjnie diagnozujemy potrzeby rozwojowe pracowników wykorzystując narzędzia własne lub Klienta
 • Opracowujemy  plan działań rozwojowych dla poszczególnych pracowników w ramach możliwości finansowych
 • Wspieramy firmę w wyborze dostawców, których rolą będzie rozwój kompetencji pracowników
 • Wspieramy firmę w zinformatyzowaniu programu
 • Monitorujemy efekty wdrożenia  w pierwszym okresie działania systemu

Programy zarządzania talentami

W dobie gwałtownych zmian na rynku i agresywnej konkurencji, toczy się walka o pracowników posiadających ponadprzeciętne kompetencje i wysoki potencjał rozwoju. Z uwagi na powyższe konieczne jest zaprogramowanie działań obejmujących poszukiwanie, zrekrutowanie, rozwój, docenianie talentów oraz efektywne wykorzystanie ich zdolności przez firmę dla realizacji jej strategii.

Dlaczego warto wdrożyć program zarządzania talentami?

 • Aby wyłonić grupę pracowników o wybitnie rozwiniętych kompetencjach, którzy szybko dostosowują się do zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania organizacji na rynku, chętnie podejmują się realizacji nowych zadań/projektów i szybko uczą się wchodząc w nowe obowiązki
 • Pozwala zbudować zaangażowanie i lojalność wyłonionych talentów wobec firmy oraz wzmocni ich motywację do pracy.
 • Umożliwi redukcję kosztów rekrutacyjnych poprzez koncentrację na rekrutacji wewnętrznej spośród pracowników zakwalifikowanych do puli talentów (w szczególności w przypadku stanowisk kierowniczych)
 • Zoptymalizuje wydatki na działania rozwojowe poprzez ich skoncentrowanie na pracownikach o największym potencjale rozwojowym

Jak pracujemy nad programem zarządzania talentami?

 • Definiujemy talent w kontekście potrzeb firmy
 • Przygotowujemy narzędzia do oceny potencjału pracowników
 • Projektujemy zasady poszukiwania i pozyskiwania talentów, a także strategię rozwoju i motywowania
 • Opracowujemy i wdrażamy plany indywidualnego rozwoju
 • Proponujemy narzędzia oceny postępów
 • Rekomendujemy działania i kroki pozwalające na wykorzystanie potencjału talentów w organizacji
 • Przeprowadzamy pilotaż działania systemu
 • Wspieramy firmę w zinformatyzowaniu programu
 • Monitorujemy efekty wdrożenia  w pierwszym okresie działania systemu

Development Centre

Precyzyjna analiza potrzeb rozwojowych pracowników mających kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji, jest pierwszym krokiem do przygotowania odpowiednich planów rozwojowych czy też decyzji o awansach. Zobiektywizowane, kompleksowe narzędzia diagnostyczne takie jak development center gwarantują najbardziej rzetelną i wszechstronną ocenę umiejętności pracownika.

Dlaczego warto diagnozować kompetencje metodą Development Centre?

 • Pozwala zaobserwować zachowania pracownika w warunkach "laboratoryjnych", maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.
 • Metoda DC powszechnie uznawana jest za najbardziej rzetlne narzędzie diagnozujące mocne strony i potrzebny rozwojowe pracowników.
 • Umożliwia racjonalne podejmowanie decyzji personalnych.
 • Wpływa pozytywnie na pracownika poprzez przekazanie mu informacji zwrotnej na temat jego zachowania i sposobu działania.

Jak pracujemy nad projektami Development Center?

 • Definiujemy profilu oczekiwań względem uczestników DC
 • Uzgodnimy szczegóły dotyczące realizacji sesji DC związane z ćwiczeniami, harmonogramem etc.
 • Realizujemy sesje DC
 • Przekazujemy raporty indywidualne
 • Realizujemy sesje informacji zwrotnych dla uczestników
 • Podsumowujemy wnioski podczas spotkania z Klientami